Instrukcja odpalania fajerwerków

Zakaz sprzedaży i używania osobom poniżej 18 roku życia. Tylko do użytku na zewnątrz. Unikać przeszkód nad wyrobem. Nie odpalać w pobliżu wysokich budynków, drzew lub podobnych. Postawić baterię na płaskim gruncie, twardym, równym i niepalnym zgodnie z oznaczeniem kierunku wystrzału. Usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lontu). UPEWNIĆ SIĘ ŻE ŻADNA CZĘŚĆ CIAŁA NIE ZNAJDUJE SIĘ PONAD WYROBEM. Stać z boku podczas zapalania końca systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość co najmniej 8 m, nie obracając się w stronę odpalanego wyrobu. Zalecana minimalna bezpieczna odległość od widzów, mienia, zabudowań i drzew – 50 metrów. W razie niewypału nie zbliżać się przez minimum 15 min., a następnie zanurzyć w pojemniku z wodą. Nigdy nie odpalać powtórnie. Zabrania się ingerencji w konstrukcję produktu. Zabrania się używania wyrobu przez osoby, które spożyły alkohol. Niezastosowanie się do powyższej instrukcji grozi kalectwem, a nawet śmiercią!

 

 

People under the age of 18 are not allowed to buy and use. For outdoor use only. Avoid overhead obstructions. Do not fire near tall buildings, trees or similar. Place battery on flat, hard and non-flammable ground. Remove orange fuse cover. Ensuring that no part of the body is positioned above the firework. Standing sideways, light fuse at its outermost end and retire immediately at least 8 m. The recommended minimum distance for viewers, buildings and trees – 50 meters. In the event that the firework fails to function completely, wait 15 min before returning to the firework and then place them in a bucket of water. Never try to re-light firework. Any change of construction of the firework is forbidden. Using of firework by drunk people is forbidden. Failure to follow these instructions could result in serious injury or even death!